منو
فیلتر شهر انتخاب مکان فیلتر شهر
مکان را جهت فیلتر محصولات انتخاب کنید
اسلایدر صفحه اصلی
سیمان فلهسیمان هگمتان
آجر امینیان
سیمان غرب
موزاییک اصفهان
لواه اتصالات
آجر
سیمان سفید
سیمان پاکتی
Slide 1 Slide 2 Slide 3

اولین فروشگاه اینترنتی فروش مصالح ساختمانی با گسترده ترین سبد سیمان کشور

مهراکو انتخاب برتر محصولات مصالح ساختمانی در کشور - بنر دسکتاپ

مهراکو ساختن رویای تو

اولین فروشگاه اینترنتی مصالح ساختمانی با گسترده ترین سبد سیمان کشور

مهراکو انتخاب برتر محصولات مصالح ساختمانی در کشور - بنر موبایل

قیمت سیمان  امروز  مهراکو

غرب فله 2
سیمان فله تیپ دو غرب-مهراکو
غرب فله تیپ 2
962,000 تومان 967,000 تومان
0.5%
تیپ دو
آرتا فله2
خزر پاکت2
سیمان خزر پاکتی تیپ دو 25 کیلویی - مهراکو
خزر پاکتی تیپ دو 25 کیلویی
1,092,000 تومان 1,097,000 تومان
0.5%
تیپ 425-1 مدلل
سیمان پاکت تیپ 425-1 مدلل-مهراکو
مدلل پاکتی تیپ 425-1

تماس بگیرید 📞

پوزولان زنجان
سیمان پوزولانی زنجان - مهراکو
زنجان پوزولانی پاکتی
934,000 تومان 939,000 تومان
0.5%
مرکب بجنورد
سیمان مرکب بجنورد - مهراکو
بجنورد پاکتی مرکب
902,000 تومان 913,000 تومان
1.2%
مرکب آرتا
سیمان آرتا اردبیل مرکب پاکتی - مهراکو
آرتا اردبیل مرکب پاکتی
1,192,000 تومان 1,197,000 تومان
0.4%
تیپ دو مازندران
سیمان پاکت تیپ دو مازندران - مهراکو
مازندران پاکتی تیپ 2
1,120,000 تومان 1,125,000 تومان
0.4%
صوفیان فله2
تیپ یک سامان غرب
گیلان سبز پاکت2
گیلان سبز پاکتی تیپ 2 - مهراکو
گیلان سبز پاکتی تیپ 2 (دیلمان)
994,000 تومان 999,000 تومان
0.5%
مرکب صوفیان
صوفیان پاکتی مرکب
صوفیان پاکتی مرکب
1,124,000 تومان 1,129,000 تومان
0.4%
تیپ دو کیاسر
سیمان پاکت تیپ دو کیاسر - مهراکو
کیاسر پاکتی تیپ2
959,000 تومان 964,000 تومان
0.5%
تیپ دو زنجان
سیمان پاکت تیپ دو 25 خمسه زنجان - مهراکو
خمسه پاکتی تیپ2 25 کیلویی
1,094,000 تومان 1,099,000 تومان
0.5%
صوفیان آهکی
sufian p ahaki
صوفیان پاکتی پرتلند آهکی

تماس بگیرید 📞

سفید ارومیه
سیمان سفید 25 ارومیه - مهراکو
ارومیه سفید پاکتی 25
2,992,000 تومان 2,997,000 تومان
0.2%
تیپ دو مدلل
سیمان پاکت تیپ دو مدلل - مهراکو
مدلل پاکتی تیپ 2

تماس بگیرید 📞

تیپ دو کیاسر
تیپ یک کردستان
سیمان پاکت تیپ 325-1 کردستان - مهراکو
کردستان پاکتی تیپ 325-1
1,024,000 تومان 1,029,000 تومان
0.5%
تیپ یک خمسه
خمسه پاکتی تیپ 425-1
خمسه پاکتی تیپ 425-1
1,074,000 تومان 1,079,000 تومان
0.5%
تیپ یک خمسه
سیمان فله تیپ یک خمسه زنجان-مهراکو
خمسه فله تیپ1

تماس بگیرید 📞

هگمتان تیپ2
هگمتان پاکتی تیپ 2 - مهراکو
هگمتان پاکتی تیپ 2
1,058,000 تومان 1,063,000 تومان
0.5%
بنایی کردستان
سیمان بنایی کردستان | مهراکو
کردستان بنایی پاکتی

تماس بگیرید 📞

تیپ یک زنجان
سیمان پاکت تیپ 425-1 زنجان- مهراکو
زنجان پاکتی تیپ 425-1

تماس بگیرید 📞

فله مدلل
تیپ دو شهرکرد
پوزولان کردستان
سیمان پوزولانی ویژه کردستان - مهراکو
کردستان پوزولان پاکتی ویژه
944,000 تومان 949,000 تومان
0.5%
تیپ2 گیلان سبز
گیلان سبز فله تیپ 2 (دیلمان) -مهراکو
گیلان سبز فله تیپ 2 (دیلمان)
994,000 تومان 999,000 تومان
0.5%
تیپ دو آبیک
سیمان پاکت تیپ دو آبیک - مهراکو
آبیک پاکتی تیپ2
1,134,000 تومان 1,139,000 تومان
0.4%
تیپ دو خمسه
سیمان فله تیپ دو خمسه زنجان-مهراکو
خمسه فله تیپ2
1,044,000 تومان 1,049,000 تومان
0.5%
صوفیان 25 کیلویی
سیمان صوفیان پاکتی تیپ 2 25 کیلویی
صوفیان پاکتی تیپ 2 25 کیلویی

تماس بگیرید 📞

فله تیپ یک
تیپ دو فله
مرکب غرب آسیا
سفید اصفهان
سیمان سفید 25 اصفهان - مهراکو
اصفهان سفید پاکتی 25

تماس بگیرید 📞

تیپ دو زنجان
سیمان پاکت تیپ دو زنجان - مهراکو
زنجان پاکتی تیپ2
1,052,000 تومان 1,057,000 تومان
0.5%
پاکت 325-1
تیپ یک صوفیان
صوفیان پاکتی تیپ 325-1
صوفیان پاکتی تیپ 425-1
1,154,000 تومان 1,159,000 تومان
0.4%
سفید اکباتان
سیمان سفید 25 اکباتان - مهراکو
اکباتان سفید پاکتی 25
2,674,000 تومان 2,679,000 تومان
0.2%
تیپ دو غرب
سیمان پاکت تیپ دو غرب - مهراکو
غرب پاکتی تیپ 2
1,174,000 تومان 1,179,000 تومان
0.4%
مرکب مازندران
سیمان پاکت مرکب مازندران-مهراکو
مازندران مرکب پاکتی
979,000 تومان
تیپ یک مازندران
مازندران پاکتی تیپ 325-1
مازندران پاکتی تیپ 325-1

تماس بگیرید 📞

تیپ دو نهاوند
سیمان پاکت تیپ دو نهاوند - مهراکو
نهاوند پاکتی تیپ2

تماس بگیرید 📞

سفید ساوه
سیمان سفید 25 ساوه - مهراکو
ساوه سفید پاکتی 25
3,194,000 تومان 3,199,000 تومان
0.2%
فله آبیک
سیمان فله تیپ دو آبیک - مهراکو
آبیک فله تیپ2
1,023,000 تومان 1,028,000 تومان
0.5%
تیپ یک غرب
غرب پاکتی 325-1
غرب پاکتی تیپ 325-1
914,000 تومان 919,000 تومان
0.5%
صوفیان فله1
فله غرب
سیمان فله تیپ 1 غرب-مهراکو
غرب فله تیپ 425-1

تماس بگیرید 📞

تیپ دو زنجان
سیمان فله تیپ دو هگمتان - مهراکو
زنجان فله تیپ2

تماس بگیرید 📞

سفید اصفهان
سیمان سفید 25 اصفهان - مهراکو
اصفهان سفید پاکتی 25

تماس بگیرید 📞

تیپ دو کیاسر
سیمان پاکت تیپ دو کیاسر - مهراکو
کیاسر پاکتی تیپ2
959,000 تومان 964,000 تومان
0.5%
پوزولان کردستان
سیمان پوزولانی ویژه کردستان - مهراکو
کردستان پوزولان پاکتی ویژه
944,000 تومان 949,000 تومان
0.5%
تیپ یک خمسه
خمسه پاکتی تیپ 425-1
خمسه پاکتی تیپ 425-1
1,074,000 تومان 1,079,000 تومان
0.5%
هگمتان تیپ2
هگمتان پاکتی تیپ 2 - مهراکو
هگمتان پاکتی تیپ 2
1,058,000 تومان 1,063,000 تومان
0.5%
فله غرب
سیمان فله تیپ 1 غرب-مهراکو
غرب فله تیپ 425-1

تماس بگیرید 📞

تیپ یک خمسه
سیمان فله تیپ یک خمسه زنجان-مهراکو
خمسه فله تیپ1

تماس بگیرید 📞

تیپ دو زنجان
سیمان پاکت تیپ دو 25 خمسه زنجان - مهراکو
خمسه پاکتی تیپ2 25 کیلویی
1,094,000 تومان 1,099,000 تومان
0.5%
تیپ یک مازندران
مازندران پاکتی تیپ 325-1
مازندران پاکتی تیپ 325-1

تماس بگیرید 📞

تیپ یک زنجان
سیمان پاکت تیپ 425-1 زنجان- مهراکو
زنجان پاکتی تیپ 425-1

تماس بگیرید 📞

تیپ دو خمسه
سیمان فله تیپ دو خمسه زنجان-مهراکو
خمسه فله تیپ2
1,044,000 تومان 1,049,000 تومان
0.5%
تیپ یک سامان غرب
تیپ دو کردستان
سیمان پاکت تیپ دو کردستان - مهراکو
کردستان پاکتی تیپ2
1,182,000 تومان
پاکت 325-1
تیپ دو سامان غرب
صوفیان فله2
سفید ساوه
سیمان سفید 50 ساوه - مهراکو
ساوه سفید پاکتی 50
2,492,000 تومان 2,497,000 تومان
0.2%
تیپ2 خزر
سیمان پاکت تیپ دو 50 خزر - مهراکو
خزر پاکتی تیپ 2 50 کیلویی
1,014,000 تومان 1,019,000 تومان
0.5%
تیپ پنج غرب
سیمان فله تیپ پنج غرب-مهراکو
غرب فله تیپ 5
944,000 تومان 949,000 تومان
0.5%
سفید ارومیه
سیمان سفید 25 ارومیه - مهراکو
ارومیه سفید پاکتی 25
2,992,000 تومان 2,997,000 تومان
0.2%
تیپ یک صوفیان
صوفیان پاکتی تیپ 325-1
صوفیان پاکتی تیپ 425-1
1,154,000 تومان 1,159,000 تومان
0.4%
فله مدلل
تیپ دو مازندران
سیمان پاکت تیپ دو مازندران - مهراکو
مازندران پاکتی تیپ 2
1,120,000 تومان 1,125,000 تومان
0.4%
مرکب غرب آسیا
تیپ یک غرب
سیمان پاکت تیپ 425-1 غرب-مهراکو
غرب پاکتی تیپ 425-1
1,111,000 تومان 1,116,000 تومان
0.5%
تیپ دو غرب
سیمان پاکت تیپ دو غرب - مهراکو
غرب پاکتی تیپ 2
1,174,000 تومان 1,179,000 تومان
0.4%
تیپ یک کردستان
سیمان پاکت تیپ 325-1 کردستان - مهراکو
کردستان پاکتی تیپ 325-1
1,024,000 تومان 1,029,000 تومان
0.5%
تیپ دو صوفیان
صوفیان پاکتی تیپ 2
صوفیان پاکتی تیپ 2

تماس بگیرید 📞

سفید ساوه
سیمان سفید 25 ساوه - مهراکو
ساوه سفید پاکتی 25
3,194,000 تومان 3,199,000 تومان
0.2%
تیپ دو نهاوند
سیمان پاکت تیپ دو نهاوند - مهراکو
نهاوند پاکتی تیپ2

تماس بگیرید 📞

تیپ 425-1 مدلل
سیمان پاکت تیپ 425-1 مدلل-مهراکو
مدلل پاکتی تیپ 425-1

تماس بگیرید 📞

فله تیپ یک
تیپ یک غرب
غرب پاکتی 325-1
غرب پاکتی تیپ 325-1
914,000 تومان 919,000 تومان
0.5%
فله مازندران
سیمان فله تیپ دو مازندران-مهراکو
مازندران فله تیپ 2
1,024,000 تومان 1,029,000 تومان
0.5%
تیپ پنج غرب
سیمان پاکت تیپ پنج غرب-مهراکو
غرب پاکتی تیپ5

تماس بگیرید 📞

تیپ دو بجنورد
بجنورد پاکتی تیپ 2 - مهراکو
بجنورد پاکتی تیپ 2
929,000 تومان 934,000 تومان
0.5%
مرکب آرتا
سیمان پاکت مرکب کردستان - مهراکو
کردستان مرکب پاکتی
929,000 تومان 934,000 تومان
0.5%
مرکب بجنورد
سیمان مرکب بجنورد - مهراکو
بجنورد پاکتی مرکب
902,000 تومان 913,000 تومان
1.2%
فله لامرد
صوفیان فله1
مرکب آرتا
سیمان آرتا اردبیل مرکب پاکتی - مهراکو
آرتا اردبیل مرکب پاکتی
1,192,000 تومان 1,197,000 تومان
0.4%
تیپ دو مدلل
سیمان پاکت تیپ دو مدلل - مهراکو
مدلل پاکتی تیپ 2

تماس بگیرید 📞

آرتا فله2
تیپ دو زنجان
سیمان فله تیپ دو هگمتان - مهراکو
زنجان فله تیپ2

تماس بگیرید 📞

تیپ دو خمسه
سیمان پاکت تیپ دو خمسه زنجان - مهراکو
خمسه پاکتی تیپ 2
1,124,000 تومان 1,129,000 تومان
0.4%
تیپ پنج مدلل
سیمان پاکت تیپ پنج مدلل- مهراکو
مدلل پاکتی تیپ5
1,104,000 تومان 1,109,000 تومان
0.5%
تیپ دو کیاسر
غرب فله 2
سیمان فله تیپ دو غرب-مهراکو
غرب فله تیپ 2
962,000 تومان 967,000 تومان
0.5%
گیلان سبز پاکت2
گیلان سبز پاکتی تیپ 2 - مهراکو
گیلان سبز پاکتی تیپ 2 (دیلمان)
994,000 تومان 999,000 تومان
0.5%
پوزولان زنجان
سیمان پوزولانی زنجان - مهراکو
زنجان پوزولانی پاکتی
934,000 تومان 939,000 تومان
0.5%

⚡ پیشنهاد محصولات آجر ⚡

تیغه 10 قزوین
تیغه 15 قزوین
تیغه 15 اصفهان
لفتون فله و بسته بندی
تیغه 10 اصفهان
آجر سقفی
آجر فشاری

لوله و اتصالات

مشاهده محصول

خرید آنلاین و پرداخت امن

فیلتر بر اساس شهر محصول
اردبیل
ارومیه
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تبریز
تهران
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
زنجان
سمنان
شهرکرد
فارس
قزوین
کردستان
کرمان
کرمانشاه
گلستان
گیلان
مازندران
مرکزی
همدان
یزد
شرکت بازرگانی پایا تجارت مهراکو
فیلتر بر اساس شهر محصول
اردبیل
ارومیه
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تبریز
تهران
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
زنجان
سمنان
شهرکرد
فارس
قزوین
کردستان
کرمان
کرمانشاه
گلستان
گیلان
مازندران
مرکزی
همدان
یزد
فیلتر بر اساس شهر محصول
اردبیل
ارومیه
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تبریز
تهران
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
زنجان
سمنان
شهرکرد
فارس
قزوین
کردستان
کرمان
کرمانشاه
گلستان
گیلان
مازندران
مرکزی
همدان
یزد
تماس با ما
0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

شرکت بازرگانی پایا تجارت مهراکو

چه محصولی نیاز دارید ؟

خوشحال خواهیم شد، پاسخگوی نیازهای شما باشیم.